Nr. 49 / 28.04.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind modifcarea anexei nr.IV la H.C.L .nr. 113/14.12.2017, privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Gaesti

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 49 din 28.04.2023

privind modifcarea anexei nr.IV la H.C.L .nr. 113/14.12.2017, privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile  Hotararii Consiliului Local  Gaesti   nr. 113/14.12.2017, privind  stabilirea salariilor  pentru   functiile  publice  si   contractuale  din aparatul de  specialitate al  primarului   orasului Gaesti;
  2. prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;
  3. prevederile art.155 alin.(4) lit. ,,a ,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ


Ținând cont de:

  1. 1. referatul de   aprobare  al Primarului Orasului  Gaesti ;
  2. 2. raportul   compartimentului de  specialitate , inregistrat  sub numarul 6391/20.04.2023;

Luând act de:

  1. procesul  - verbal  nr. 6391 din 20.04.2023 incheiat  cu reprezentantii salariatilor ;
  2. avizul  comisiei de  Buget - Finante, Economica  din cadrul   Consiliului  Local   Gaesti

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba modificarea  coeficientilor de  salarizare  prevazuti  in anexa IV la Hotararii Consiliului Local  Gaesti   nr. 113/14.12.2017,pentru  functiile de  administrator , casier, portar  , paznic  , ingrijitor , sofer  , muncitor calificat si  necalificat  , astfel  :

 

Nr. crt.

Functia 

Grad  profesional

coeficient  gradatia 0

1

ADMINISTRATOR 

(M) I

1,41

2

CASIER

(M,G) I

1,24

3

PORTAR / PAZNIC

(M,G)

1,20

4INGRIJITOR
( M.G)1,20

5

SOFER

(M,G) I
 (M,G) II

1,38
 1,20

5

MUNCITOR CALIFICAT 

(M,G)I
(M,G)II
(M,G) III
 (M,G) IV

1,23
1,22
1,21
 1,20

7

MUNCITOR  NECALIFICAT 

(M,G)I
 (M,G) II

1,21
 1,20


Art. 2 - Prezenta hotarare produce  efecte de  la data adoptarii, orice prevedere contrara  incetandu-si efectele.

Art. 3-Primarul Orasulu  Gaesti  , si   persoanele  compartimentului resurse umane     , vor   asigura indeplinirea prezentei  hotarari  .

 Art.4    Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 5- Secretarul General al orașului Gaesti  va comunica hotărârea instituțiilor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 49 / 28.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 49 / 28.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 28.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 12.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 02.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu