Nr. 51 / 28.04.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 31.03.2023

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 51 din 28.04.2023

privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 31.03.2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. -Legea 273/20016 a finantelor publice locale art.49 alin 12  ;

Ținând cont de:

  1. - referatul de  aprobare  al  primarului Orasului  Gaesti;
  2. - raportul  serviciului  Buget , contabilitate  - Informatica ;

Luând act de:

  1. avizul  comisiei  de  Buget  - Contabilitate  , Economica  din cadrul Consiliului Local  Gaesti; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  contul de  executie   la data  de  31. 03.2023 , dupa cum urmeaza :

-Total venituri buget local :                           -16602705.08  lei conform Anexei 1

         Din care: Venituri proprii:                                         6589634.08  lei

                        Cote defalcate  din impozitul pe venit :  5671134.44     lei    

                        Sume defalcate din TVA (cod 11.02)       2186435       lei

                        Venituri diverse si din valorificarea 

                        Unor bunuri (cod 39.02)                               4228.79    lei

                        Donatii si sponsorizari (cod 37.02)            0                 lei

                        Subventii de la bugetul de stat 

                        pentru sanatate    (cod 42.02)                   1285360.94 lei

                        Alte sume primite de la UE                          0               lei   

                        Sume primite de la UE(cod 48.02)            865911.83  lei                                           

      -Total Cheltuieli buget  local:                    - 10515913.91 lei conform Anexei 2

           Din care: Cheltuieli de personal:                      2896076       lei

                           Bunuri si servicii                               2929928.99  lei

                           Dobanzi                                               34376.50   lei

                           Transfer intre unitati                              15753       lei

                           Asistenta sociala                               1195610.01  lei

                           Alte cheltuieli-Burse si

                                                   sustinerea Cultelor      672476      lei 

                          Rambursari de credite                         143016       lei

                          Platii efectuate in anii precedenti        -12598         lei

                          Cheltuieli de capital                          2622875.51 lei

-Total venituri proprii  :                                 -6506688.06  lei conform Anexei 3

           Din care: Venituri  invatamant                            159279.74  lei

                           Venituri  Spital Oras Gaesti            6347408.32 lei

 

-Total Cheltuieli autofinantate:                    -   8941351.11 lei conform Anexei 4

           Din care: Cheltuieli invatamant:                   131321.81   lei

                           Cheltuieli Spital Oras Gaesti     8810029.30  lei

Art. 2 -Cu ducerea la indeplinire  a prezentei  se  obliga  Primarul  Orasului  Gaesti  , prin serviciului  Buget , contabilitate  - Informatica ;

Art. 3 - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2.

Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 51 / 28.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 9
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 8
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 51 / 28.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 28.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 12.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 02.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu