Nr. 53 / 28.04.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet oftalmologic , situat in incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Gaesti , str. 13 Decembrie , nr.170

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 53 din 28.04.2023

privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet oftalmologic , situat in incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Gaesti , str. 13 Decembrie , nr.170

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 362, alin.1 si 3 , art. 332-333, alin 1,2 si  5 , art 334, 338 si  317, alin 1,alin.3 , lit.b  din OUG  NR.57/2019  privind Codul  Administrativ  ;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al Primarului  Orasului  Gaesti ;
  2. referatul   nr. 6865/27.04.2023 al compartimentului  de urbanism si  Amenajarea Teritoriului ; 
  3. cererea d-  nei  doctor  Petre Catalina , inregistrata  sub numarul 6865/27.04.2023

Luând act de:

  1. avizele comisiilor  de  Buget Finante si  Juridice  din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a spatiului situat   la parterul  ambulatoriului integrat  al Spitalului Orasenesc Gaesti   in scopul   deschiderii unui  cabinet de  oftalmologie  .

Art. 2 - Durata propusa a inchirierii este de  10 ani  .

Art. 3- Pretul de  pornire  la licitatie  este de  5 euro /m.p. luna .

Art.4 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se obliga  Primarul  orasului Gaesti  , prin aparatul de specialitate . 

Art .5 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 53 / 28.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 53 / 28.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 28.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 12.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 02.05.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 10.05.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu