Nr. 54 / 28.04.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 54 din 28.04.2023

privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 15 alin .2 ,art.120 alin .1 si art 121 alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei ;
  2. art. 15 din Hotararea Guvernului   Romaniei   nr. 56/2009 pentru  aprobarea Normelor  Metodologice   de  aplicare  a Ordonantei  de  Urgenta a GuvernuIui    NR.162/2008 privind transferul   ansamblului de  atributii   si  competente   exercitate de   Ministerul Sanatatii   catre   autoritatile  administratiei publice  locale  

Ținând cont de:

  1. referatul  de aprobare  a domnului Primar  al Orasului Gaesti  ;
  2. nota de  fundamentare a Spitalului  Orasenesc  Gaesti ;

Luând act de:

  1. Avizele  Comisiilor  de Buget -  finante si  Invatamant , Cultura , Sanatate din  cadrul Consiliului  Local  Gaesti ;;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  statul de  functii  al  Spitalului Orasenesc  Gaesti , in conformitate  cu  nota de  fundamentare   nr. 3784/27.04.2023,   care  face  parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 - La data  aprobarii  prezentului  act  administrativ , orice  alta hotarare   anterioarea , se  abroga.

Art. 3 -  Cu  ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  obliga  Spitalului Orasenesc  Gaesti; 

Art. 4 - Prezenta hotarare  se  comunica Primarului  orasului  Gaesti , Spitalului Orasenesc  Gaesti, si Institutiei Prefectului Judetul Dambovita .

Art.5-Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eugeniu STAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 54 / 28.04.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 54 / 28.04.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 28.04.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 12.05.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 02.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu