Nr. 55 / 29.05.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 55 din 29.05.2023

privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art.6 lit. a, art.28 alin.1 , art.29 alin.1 lit.c  din Legea 155/2010 a politiei  locale   republicata  ;
  2. art.2 si  3 alin.1 din Ordinul  Administratiei  si  Internelor   nr.92/2011;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al  Primarului  Orasului  Gaesti  ;
  2. raportul  compartimentului  de  specialitate   ;
  3. Hotararea Consiliului  Local  Gaesti  nr. 28/28.03.2023 privind  constituirea Comisiei  locale de  Ordine  Publica  a Orasului  Gaesti  ;

Luând act de:

  1. avizul  Comisiei  juridica , administratie publia locala  , ordine publica;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba Planul  de  ordine  si  siguranta publica  al orasului  Gaesti   pentru  anul  2023 , care  face  parte integranta  din prezenta  hotarare  . 

Art. 2 - Cu  ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  obliga Politia Locala  Gaesti . 

Art. 3- Prezenta hotarare  se  comunica :

  1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
  2. Primarului  Orasului  Gaesti  ;
  3. Politiei  Locale  Gaesti  

Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 55 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 12.06.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu