Nr. 56 / 29.05.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 56 din 29.05.2023

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. Legea 273/2006 privind finantele  publice  locale  , cu  modificarile si  completarile  ulterioare  ;
  2. Directiva ( UE)  2018/851 aParlamentului  European   si  a Consiliului  din data de  30 mai  2018 de  modificare  a Directivei  2008/98/CE  privid  deseurile

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al Primarului  Orasului  Gaesti  ;
  2. raportul  compartimentului de specialitate  nr. 7339/05.05.2023 ;

Luând act de:

  1. avizul  Comisiei de  de Buget  Finante  a Consiliului  Local Gaesti  
  2. adresa Minsterului  Mediului si  Padurii prin  care se  solicita  suplimentarea   valorii proiectului  ca urmare   a majorarii   costului  unitar estimat  pentru  insule  ecologice  tip I

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  modificarea   articolului 2 ,  in sensul  ca   valoarea  maxima eligibila  a proiectului de  investitii  ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,va fi  in cuantum de  964.222,00 lei  , echivalentul a 196.000,00 euro  ,  la care se  adauga  TVA  aferent  cheltuielilor eligibile in valoare  de  183.202.,18 lei .


Art. 2 - Restul  dispozitiilor  actului  administrativ  modificat  raman  neschimbate .


Art. 3 -Prezenta horarare  se  va comunica :

  1. Institutiei Prefectului  Judetului  Dambovita ;
  2. primarului  orasului  Gaesti ;
  3. compartimentului de  resort. 


Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 56 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 56 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 12.06.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu