Nr. 57 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 57 din 29.05.2023

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 37  , pct.1 din Legea 350/2001 privind  amenajarea teritoriului si  urbanismului ;
  2. prevederile  Legii  24/200 privind  normele de  tehnica   legislativa 

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare al  domnului  primar al Orasului  Gaesti ;
  2. raportul  compartimentului de  specialitate  nr. 7991/16.05.2023;

Luând act de:

  1. avizul  Comisiei Juridice si de  Administratie publica locala  din cadrul  Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se   modifica  anexa 1 a Hotararii  Consiliului  Local  Gaesti nr. 48/28.04.2017 , astfel  : in  locul  doamnei  MIHAILA Liana , pensionata , se  introduce   d-na ing. Daniela STANCIU, consilier in cadrul  Biroului  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  , Registru  Agricol .

Art. 2 - Restul  prevederilor  raman  neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotarare se  va comunica :

  1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
  2. Primarului  Orasului  Gaesti  
  3. d-  nei   Daniela STANCIU 

Art. 4 -  Prezenta hotarare  va fi  publicata in Monitorul  Oficial  Local  . 

Art.5 -Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 57 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 57 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu