Nr. 58 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind prelungirea a opt contracte de concesiune - copie

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 58 din 29.05.2023

privind prelungirea a opt contracte de concesiune - copie

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile art .303,305,306,308  din Codul Administrativ  ;

Ținând cont de:

  1. referatul de   aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore;
  2.  cerererile celor  opt  concesionari
    c) raportul compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului 7622/10.05.2023;

Luând act de:

  1. avizul  comisiilor  Economice  si a Comisiei de Urbanism si amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani    a urmatoarelor  contracte de    concesiune   :

Nr.
cerere
Titular si  numar de contract
Durata  
Suprafata  
m.p.
Locatia  
Pret  /euro/m.p./an 
6365 din 19.04.2023
Miu  Mihai
3
20
BL.36
5,00
5856 din 07.04.2023
Petrila
Florin
3
20
BL.43
5,00
6576 din
24.04.2023
Oana Iuliana
Claudia
3
20
BL.33
5,00
6892 din
27.04.2023
Ionescu  Mihai -
Eduard  
3
20
BL.20

5,00
7016 din 02.05.2023
Stan
Alexandrina
3
20
BL.20


5,00
6842 din
27.04.2023
Ionescu  
Mihalache
3
20
BL.32


5,00
7446 din
08.05.2023
Andrei   Mihai
3
20
BL.20


5,00
6794 din 26.04.2023
Ionescu  
Floarea 
3
18
BL.20


5,00

Art. 2  In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,   care ar necesita demolarea sau renovarea   imobilului aflat pe terenul   inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 

Art. 4   Prezenta hotarare   se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 58 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 58 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu