Nr. 59 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de inchiriere

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 59 din 29.05.2023

privind prelungirea unui contract de inchiriere

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 108, lit. ,,  c,, din Ordonanta  de  Urgenta a Guvernului  nr. 57,2019, privind  Codul Administrativ;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al  Primarului Orasului  Gaesti ;
  2. raportul    nr. 7621/10.05.2023 al  compartimentului de  specialitate  ;

Luând act de:

  1. prevederile  contractului de  inchiriere   nr  1857/01.02,2018 , art 4
  2. avizul  Comisiilor   de  Buget  - finante si Urbanism  ale Consiliului  Local  Gaesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba prelungirea  contractului  de inchiriere  nr. 1857/01.02.2018, incheiat  cu TEASA  Luminita   , pentru o perioada de  3 ( trei )  ani , la pretul de  104  euro/an.

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga  Biroul Urbanism si  Amenajarea Teritoriului   , Registru Agricol .

Art. 3 Prezenta hotarare  se  comunica :

  1. Institutiei  Prefectului -  Judetul Dambovita ;
  2. Primarului  Orasului  Gaesti  ;
  3. Compartimentului de  specialitate ;
  4. Solicitantei ; 

Art. 4 -Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 59 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 12
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 5
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 59 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu