Nr. 61 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului bloc F2 A situat in Gaesti , str. 1 Decembrie

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 61 din 29.05.2023

privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului bloc F2 A situat in Gaesti , str. 1 Decembrie

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 7 alin.2 , art. 879 si art. 880 din Codul Civil , adoptat  prin Legea  287/2009, cu  modificarile si  completarile  ulterioare ;
  2. art.25 alin.2 din Legea nr.7/1996, republicata  , cu modificarile si  completarile  ulterioare;
  3. art. 132,133,134 si  135 din Ordinul   nr.700/2014, privind   aprobarea  Regulamentului   de  avizare  , receptie    si inscriere   in registrul de  carte  funciara ;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare al  Primarului Orasului Gaesti ;
  2. raportul  nr.8084/18.05.2023 al  compartimentului  de  Urbanism si  Amenajarea  Teritoriului ; 

Luând act de:

  1. planul  de  amplasament   si  delimitare  a  imobilului cu propunere de   dezmembrare   intocmit de ing. Rodica SERBAN;
  2. avizul Comisiei de  urbanism  din cadrul Consiliului Local  Gaesti  ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  insuseste lucrarea de  specialitate  denumita ,,  Plan  de  amplasament   si  delimitare  a imobilului  cu propunere   de  dezmembrare ,,  executata de  Rodica  SERBAN , conform  ANEXEI  1 , care  face  parte integranta  din prezenta  Hotarare .


Art. 2 -  Se  aproba dezmembrarea  imobilului  - teren   intravilan , situat in Gaesti  , str. 1 Decembrie aferent  Blocului  F2A , Iin suprafata de    743 m.p. in doua   Loturi :-  lot 1 -  cu o  suprafata de  441 m.p. , numar  cadastral  74300;

- lot  2 -  cu o suprafata  de  302 m.p.  , cu  numar  cadastral 74299;


Art. 3 -Se  aproba  dezmembrarea  (  apartamentarea ) imobilului  BL.F2A ,  situat in str.1 Decembrie  , conform  masuratorilor  cadastrale .


Art. 4 - Se  imuterniceste  domnul  Primar al Orasului Gaesti   sa semneze  actul  autentic de   dezmembrare  .


Art.5 -  Prezenta  hotarare se  va comunica   Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita  , Primarului  Orasului  Gaesti  , Oficiului   de Cadastru si Publicitate imobiliara   si se  va publica in Monitorul  Oficial   Local.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 61 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 61 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu