Nr. 62 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV - COD smis 158220

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 62 din 29.05.2023

privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV - COD smis 158220

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile Legii 51/2006 , a serviciilor   comunitare  de utilitati  publice ;

Ținând cont de:

  1. referatul de aprobare al Primarului Orasului  Gaesti ;
  2. raportul  nr.8083/18.05.2023 al Biroului de urbanism si  amenajarea teritoriului ;

Luând act de:

  1. adresa  nr. 12.637/25.04.2023  a Companiei de  Apa  Targoviste - Dambovita 
  2. avizul  Comisiei de Urbanism a Consiliului Local  Gaesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  punerea la dispozitie   a terenului  situat in Unitatea  Teritorial Administrativa - Orasul Gaesti  ,aferent   Statiei  de  epurare  ape uzate , amplasat in  tarlaua  T5 ,  parcela P 54 si P 52, necesar  realizarii  investitiilor  din cadrul proiectului,, Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile  la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV ( 3,011.50 Kw )- COD smis 158220,,


Art. 2 - Obiectivul  de investitii  mentionat la art.1 se va realiza pe terenul apartinand  domeniului public  al Unitatii Teritorial Administrative -Orasul Gaesti  si este   disponibil excusiv  pentru  realizarea obiectivului  propus in proiect .


Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga  Primarul Orasului Gaesti , prin  aparatul de  specialitate .


Art. 4 - Prezenta  hotarare   se  va comunica :

- Institutiei Prefectului  - Judetul Damboita ;

-Primarului Orasului Gaesti ;

- Companiei de  Apa  Targoviste - Dambovita si se  va publica in Monitorul Oficial Local .PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 62 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 62 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu