Nr. 63 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 63 din 29.05.2023

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. - prevederile art. 3 alin .1 , art.12 , art.18 indice 1 alin (2) Litera ,, b,,  si art.69 din Legea 69/2000 , legea  educatiei  fizice si sportului  
  2. Hotararea  Guvernului   nr. 1447/2007  privind  Normele   financiare  pentru  activitatea sportiva 

Ținând cont de:

  1. - referatul  de aprobare a Primarului Orasului Gaesti ;
  2. -raportul  nr.7705/11.05.2023 al compartimentului de specialitate;

Luând act de:

  1. cererea   nr. 5112/29.03.2023 prin care  Clubul Sportiv solicita finantare  in vederea efectuarii deplasarii  la campionat ;
  2. avizul  Comisiilor  de  Buget - Finante si Invatamant , Cultura , Sport  din cadrul Consiliului Local  Gesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  sustinerea financiara    pentru  Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea in perioada  18-24 mai  2023 cu suma de  3000 lei de  la Capitolul 67.05.01- Activitate sportiva -


Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarare se  obliga Primarul Orasului Gaesti , prin Serviciul Buget  - Contabilitate , Informatica .


Art. 3  Prezenta  Hotarare se  va comunica :

  1. Institutiei Prefectului  - Judetul Dambovita ;
  2. Primarului Orasului Gaesti  ;
  3. Serviciului Buget  - Contabilitate , Informatica .

Art. 4 -  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 63 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 63 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu