Nr. 66 / 29.05.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 66 din 29.05.2023

privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art . 303 , art. 35-314 si  art. 316 -  331 din O.U.G . 57/2019 , privind   Codul Administrativ ;
  2. hotararea  Consiliului  Local Gaesti  , numarul  40/28.03.2023, privind  aprobarea  concesionarii  terenului situat in Gaesti , bloc 43;

Ținând cont de:

  1. referatul  de  aprobare al  Primarului  Orasului  Gaesti  ;
  2. referatul  nr. 8123/18.05.2023  al  Biroului  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  ; 
  3. raportul de  evaluare  intocmit de  expertul  evaluator  , CRISTEA Ion Liviu ;

Luând act de:

  1. avizele  Comisiilor Buget  - Contabilitate , Economica si  Urbanism  si  Amenajarea Teritoriului   din Cadrul  Consiliului  Local  Gaesti  ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se insuseste raportul de  evaluare  intocmit  in vederea concesionarii   terenului  in suprafata de   5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului  43, sc. B4. Pretul  de  pornire  la licitatie este de  4,11 euro / m.p. /an.

Art.2 Cu   ducerea la indeplinire a prezentei    se  obliga Primarul orasului  Gaesti  prin Biroul  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  . 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art.4. Secretarul General al orașului Gaesti  va comunica hotărârea instituțiilor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 66 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 66 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 12.06.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu