Nr. 68 / 29.05.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 68 din 29.05.2023

privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 562 alin.2 si art  889 Cod  Civil  ;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare a  Primarului  Orasului  Gaesti;
  2. raportul   compartimentului de  urbanism , nr. 8122/18.05.2023 ;

Luând act de:

  1. procesul   verbal de  predare- primire  , nr. 6227/18.04.2023 incheiat  cu  Asociatia Romana  pentru Reciclare  - ROREC;
  2. avizul  Comisiei de Urbanism  din cadrul Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba    preluarea in proprietatea privata  a Orasului  Gaesti a urmatoarelor  bunuri ;

nr.crt.
denumire  
cantitate  
valoarea   finala  ramasa de  amortizat 
1212.1-  constructii  provizorii  alcatuite  din :
total  
51529,80
1.1hala  / baraca  metalica  pentru  depozitare   tip  FRISOMAT - 
1

1.2sistem  monitorizare si  alarmare  video  
1

1.3platforma betonata 
1

1.4Imprejmuire  gard  din stalpi   metalici   si  panouri   galvanizate
1

1.5porti  metalice   de  acces  cu role  din  teava  si panouri  galvanizate  
1

2Structura  modulara  din profile  metalice   pentru depozitarea   de  boxpaleti
1
0,00

Art. 2 - Se  aproba completarea   inventarul  bunurilor  domeniului  privat  al Orasului  Gaesti    cu prevederile prezentei  hotarari .

Art. 3  Cu  ducerea ala indeplinire a rezentei  se  obliga  Biroul Urbanism si  amenajarea  teritoriului  .

Art. 4 - Prezenta hotarare  se  va comunica :

- Institutiei Prefectului  Judetul  Dambovita ; 

-  Primarului  Orasului  Gaesti  ; 

-Biroul Urbanism si  amenajarea  teritoriului  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 68 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 68 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu