Nr. 70 / 29.05.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 70 din 29.05.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. O.U.G. nr. 95/2021 privind  aprobarea Programului National de  investitii ,, Anghel  Saligny ,,; 
  2.  OMDLPA nr. 1333/2021privind  aprobarea  Normelor  metodologice    pentru punerea  in aplicare   a  prevederilor O.U.G. nr. 95/2021  

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al Primarului  Orasului Gaesti  ;
  2. raportul  compartimentului de  specialitate  nr. 8562/26.05.2023;

Luând act de:

  1. Avizele  Comisiei   de  Buget  - Finante Si Urbanism   din cadrul  Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă D.A.L.I. obiectivul de investiții „„Reabilitare si  modernizare   strazi in orasul Gaesti”,”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,  întocmită  de S.C. Salas  Design Proiect  S.R.L., înregistrat la UAT Gaesti  .

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici[i]/actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare si  modernizare   strazi in orasul Gaesti”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă devizul general/devizul general actualizat[ii] aferent obiectivului de investiții „Reabilitare si  modernizare  strazi in orasul Gaesti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT   GAESTI  a sumei de 199.768,87 lei  cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -  Prezenta hotărâre se comunică Prezenta Hotarare se va comunica primarului   Orasului  Gaesti si  Biroului    Urbanism si  amenajarea Teritoriului  prezentei hotarari si Institutiei Prefetului -Judetul Dambovita .

ART.7 - La data  adoptarii prezentei  hotarari se  abroga  Hotararea Consiliului Local  Gaesti nr. 15/ 23.01.2023.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 70 / 29.05.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 70 / 29.05.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 29.05.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 14.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 30.05.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 12.06.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu