Nr. 73 / 16.06.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 10,Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 / Apel dedicat invatamantului obligatoriu .

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 73 din 16.06.2023

privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu,, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Opeational Regional 2014- 2020 , Axa prioritara 10,Obiectiv specific 10.01, apel de proiecte nr. POR /317/10/1 / Apel dedicat invatamantului obligatoriu .

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile  O.U.G .nr. 171/08.12.2022;
  2. prevedrile   O.U.G. nr. 64/09.05.2022
  3. prevedrile art.41 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Ținând cont de:

  1. referatul de   aprobare   nr. 9755/ 15.06.2023 al Primarului orasului  Gaesti   ;
  2. raportul Biroului Urbanism si   Amenajarea Teritoriului  nr.9755/ 15.06.2023 ;

Luând act de:

  1. Avizele  comisiilor  de Buget  -Finante,  Economica si Urbanism;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1/ Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare si  Modernizare  Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu”, în cuantum de 13,729.359,17 lei (inclusiv TVA) .

  Art. 3. 

Urmare a modificării devizului estimativ al obiectivului de investiţii şi a bugetului proiectului se modifică art. 4 Valoarea contractului, alin. (1) al Contractului de finanţare nr. 6821/31.03.2021 după cum urmează:Componente

 

 

Cheltuieli

 totale proiect

 

Cheltuiei totale

 eligibile actualizate proiect

 

 

Cheltuieli totale 

eligibile neactualizate proiect

 

 

Public

 

 

Cheltuieli totale

 nerambursabile

 

 

Cheltuieli totale 

ajutor de stat

 

Cheltuieli totale 

contribuţie proprie

 

Cheltuieli totale 

neeligibile proiect

 

 

Intensitatea intervenţiei

1

13,729,359.17

13,488,678.57

13,488,678.57

13,488,678.57

13,488,678.57

13,218,906.18

0.00

269,772.39

240,680.60

98.0000

Total proiect

13,729,359.17

13,488,678.57

13,488,678.57

13,488,678.57

13,488,678.57

13,218,906.18

 

0.00

269,772.39

240,680.60

 

98.0000

LIDER

ORAS 

GAESTI

GAESTI

13,729,359.17

13,488,678.57

13,488,678.57

13,488,678.57

13,488,678.57

13,218,906.18

0.00

269,772.39

240,680.60

98.0000

 

   Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAS GAESTI,în cuantum de 510.452.99 lei, respectiv 269,772,39 lei, reprezentand 2% din valoarea eligibilă - cofinanțarea proiectului, si 240.680,60 lei, reprezentand valoarea neeligibilă inclusiv TVA,  pentru proiectul „Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu”.

 Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala Serban Cioculescu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local.

 Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7 Primarul Orasului Gaesti , prin aparatul de specialitate: Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Art.9  Prezenta Hotarare se va comunica persoanelor prevazute la art.2 al prezentei hotarari si Institutiei Prefetului -Judetul Dambovita . 

 Art.10  La data  adoptarii  prezentei  se  abroga  H.C.L.  NR. 41/24.04.2023, care are  acelasi  obiect.

Art.11 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 73 / 16.06.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 7
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13
4 Numărul voturilor „PENTRU” 13
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 4
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 73 / 16.06.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 16.06.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 29.06.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 19.06.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu