Nr. 75 / 26.06.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si functionarea Pietei agroalimentare ,, Sfantul Ilie ,, si a Oborului saptamanal Gaesti

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 75 din 26.06.2023

privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si functionarea Pietei agroalimentare ,, Sfantul Ilie ,, si a Oborului saptamanal Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1.  H.G. 348/2004 exercitarea comertului cu produse  si  servicii  de  piata   in unele zone   publice, modificata 
 2. Legea 145/2014 pentru  stabilirea  unor  masuri  de reglementare  a  pietei  din  sectorul   agricol  , actualizata ;
 3.  Ordinul  ANSVSA  NR. 111/20228 privind aprobarea normei  sanitare veterinare  si pentru  siguranta  alimentelor , privind   procedura de   inregistrare  sanitara  veterinara  a  activitatilor   de  obtinere   si de   vanzare directa   si / sau  cu  amanuntul   a produselor alimentare   de origine  animala   si  nonanimala  , precum  si a  activitatilor de  productie  , procesare , depozitare  , transport   si  comercializare   a  produselor  alimentare  de  origine  nonanimala  , modificata ;
 4. OG nr. 99/2000 privind  comercializarea  produselor si serviciilor   de  piata  , republicata   si  modificata  ;
 5. OG  21/1992 privind protectia consumatorilor  , republicata   , cu   modificarile si  completarile  ulterioare  ; 
 6. OUG 44/2008 privind    desfasurarea  activitatilor  economice  de catre  persoanele  fizice autorizate  ;  intreprinderile   individuale  si inteprinderile   familiale  , cu  modificarile si  completatile   ulterioare;
 7. Hotararea  Consiliului Local  Gaesti   , privind  stabilirea Impozitelor si Taxelor  Locale  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al  Primarului Orasului  Gaesti  ;
 2. referatul  Secretarului  General  al Orasului  Gaesti 

Luând act de:


  • avizul  Comisiei  juridice  si de  Administratie  Publica Locala;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  Regulamentul pentru  organizarea si  functionarea Pietei agroalimentare ,, Sfantul Ilie ,, si a Oborului saptamanal Gaesti , conform Anexelor  1 si 2  care fac  parte  integranta din  prezenta hotarare. 

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  obliga Sectorului  Piata  , Obor 

Art. 3 Prezenta hotarare  se  va Comunica Primarului Orasului  Gaesti , ectorului  Piata  , Obor si  Institutiei  prefectului  Judetul   Dambovita  si  va fi  publicata in Monitorul  Oficial  Local ;

Art. 4 - 4 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 75 / 26.06.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 8
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15
4 Numărul voturilor „PENTRU” 15
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 75 / 26.06.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 26.06.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 07.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 03.07.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 10.07.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu