Nr. 76 / 26.06.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statutului orasului Gaesti - Judetul Dambovita

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 76 din 26.06.2023

privind aprobarea statutului orasului Gaesti - Judetul Dambovita

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. Ordinul M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
  2.  Legea nr. 24/2000 ,privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  normative, cu modificările ulterioare; 
  3. art. 121 alin. (1-2) din Constituția României;
  4. art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  5. art. 7 alin. (2) din Codul civil;

Ținând cont de:

  1. - Referatul de  aprobare   al  primarului  oraului   Gaesti  ;
  2. - Raportul de specialitate  întocmit de Secretarul General al UAT

    Gaesti  ;
Luând act de:

  1. avizul  comisiei Juridice  si  de  administratie publica locala din cadrul  Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

ART  1 - Se aprobă Statutul Orașului Gaesti  , Judetul   Dambovita, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 ART.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.


 ART.3. Prezenta hotărâre va fi afișată, va fi dusă la îndeplinire de către

compartimentele instituției şi va fi comunicată Primarului oraşului Gaesti   şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Dambovita  în vederea exercitării controlului de legalitate.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 76 / 26.06.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 8
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15
4 Numărul voturilor „PENTRU” 15
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 76 / 26.06.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 26.06.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 07.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 03.07.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 10.07.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu