Nr. 77 / 26.06.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 77 din 26.06.2023

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1.  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b), art.302-330, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  2.  - art. 2 pct. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de:

  1. cererea  numarul  7505/08.05.2023 a doamnei  Lazar  Daniela;
  2. referatul de  aprobare  al domnului Primar  al Orasului Gaesti ;
  3. raportul  nr.7505 / 08.05.2023 al  compartimentului de  Urbanism  si Amenajarea  Teritoriului;

Luând act de:

  1. Aviizul  Comisiei economice  sI  al celei de  Urbanism din cadrul  Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

   Art.1. Aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren aflat în proprietatea privată a Orasului Gaesti,  situat intre  POLITIA GAESTI   si  JUDECATORIA GAESTI   , în suprafață totală  de 20 mp.

  Art.2. Durata concesiunii este de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, potrivit prevederilor din Contractul- cadru de concesiune.

 Art.3 -Se aprobă Studiul de oportunitate conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 4 -Prezenta hotarare  se  va  comunica :

  1. Institutiei Prefectului  - Judetul Dambovita ;
  2. Primarului  Orasului Gaesti ;
  3. Solicitantei 

Art. 4 - Cu ducerea  la indeplinire a prezentei   hortarari se  obliga Biroul de  Urbanism  sI Amenajarea Teritoriului .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 77 / 26.06.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 8
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15
4 Numărul voturilor „PENTRU” 15
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 77 / 26.06.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 26.06.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 07.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 03.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu