Nr. 80 / 26.06.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 80 din 26.06.2023

privind acordarea unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 102 din Legea educatiei  nationale   numarul 1/2011;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al  domnului  Primar al Orasului  Gaesti ;
  2. raportul   compartimentului  de specialitate  nr. 9836/16.06.2023 ;

Luând act de:

  1. avizul Comisiei pentru Invatamant  , cultura  , protectie  sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  acordarea a unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant.

Art. 2 - Valoarea unui  premiu  este  de  1000 (  una mie  lei) si  se  vor  supota  din bugetul local  , Capitolul  65.02.04.01.  , ,, invatamant   secundar inferior ,,  art. 20.01.30 ,, alte  cheltuieli cu  bunuri  si servicii,, .

Art. 3 Cu  ducerea  la indeplinire  a prezentei se  obliga Primarul orasului  Gaesti ,  prin  Serviciul  Buget , Contabilitate  , informatica .

Art.4  Prezenta  hotarare  se  va comunica :

  1. Institutiei  Prefectului  - Judetul Dambovita ;
  2. Primarului Orasuluii Gaesti ;
  3. Serviciului  Buget , Contabilitate  , informatica .

Art. 5-Prezenta  hotarare  va fi  publicata  in Monitorul Local  al Orasului  Gaesti .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 80 / 26.06.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 8
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15
4 Numărul voturilor „PENTRU” 15
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 80 / 26.06.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 26.06.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 07.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 03.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu