Nr. 81 / 07.07.2023
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și a draftului de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 81 din 07.07.2023

privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și a draftului de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. -     prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

  b) - prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare;

  c) - prevederile Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

  d)-  Hotărârea A.D.I. nr.  404/28.04.2023 prin care Adunarea Generală a mandatat Asociația să demereze procedurile de achiziție publică în vederea încheierii contractelor, conform art.1 din prezenta hotărâre, precum și achiziționarea de servicii de consultanță și asistență tehnică, conform legii;

  e)       - adresa nr. 7447/04.07.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,     Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”,;

  f)-     prevederile art. 91alin.(3), art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

 1. referatul de aprobare al primarului;
 2. -     raportul secretarului  general  ;

Luând act de:

 1. avizul Comisiei de Urbanism  din cadrul Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 -  Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini și  draftul de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița,  pentru încheierea unui nou contract, prin procedura de negociere fără publicare, în vederea asigurării continuității serviciului de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în județul Dâmbovița. Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

” Studiu de Oportunitate pentru delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița ”;

” Caietul de Sarcini  cu  anexele  pentru atribuirea Contractului ” Delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița”;

” Draftul de Contract cu anexele pentru delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița ”.

  

Art. 2 -  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă consiliul local și pentru comunicare,  secretarul general al U.A.T.

Art. 3 Prezenta  hotarare se  va  omunica Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita  , Primarului Orasului  Gaesti  si Asociatiei   de Dezvoltare  intercomunitara  ,,   Management  integrat  al  deseurilor in Judetul Dambovita ,, 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 81 / 07.07.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 7
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 12
4 Numărul voturilor „PENTRU” 12
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 2
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 3
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 81 / 07.07.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 07.07.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 20.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 07.07.2023
5 Aducerea la cunoștință publică 19.07.2023
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu