Nr. 82 / 07.07.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45/2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 82 din 07.07.2023

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45/2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 136  , alin 4 din Constitutia Romaniei ;
 2. art  861 , alin 3 ; art. 866, art.874 din Codul Civil ;
 3. art. 108 , art 349- 351; art. 362  din Codul Administrativ ;
 4. art.8  din Legea  489/2006  privind   libertatea religioasa   si regimul  general al  ultelor  ;


Ținând cont de:

 1. Hotararea  Consiliului Local  Gaesti  , nr. 120/22.12.2020 privind  aprobarea  documentatiei tehnice  de  dezmembrare a unui imobil  teren situat in Gaesti , str.1 Decembrie  , nr.30
 2. referatul de  aprobare al Primarului Orasului Gaesti ;
 3. raportul secretarului general  al Orasului Gaesti ;Luând act de:

 1. acizul  comisiei de  Urbanism si amenajarea teritoriului  din  cadrul Consiliului Local Gaesti ;
 2. Cererea Protoeriei Gaesti ;În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 -  Se   modica art.1 al Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45 /2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala, in sensul diminuarii suprafetei  de la  2423 m.p. la  1740 m.p. , cu  numar cadastral  73312.

Art. 2 - Restul dispozitiilor  actului administrativ mai sus aratat , raman  neschimbate .

Art. 3 Prezenta  horarare se va publica in Monitorul Oficial Local  si se  va  comunica :

 1. Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita ;
 2. Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Cadstru 
 3. Primarului Orasului Gaesti ;
 4. Protoeriei Gaesti  ;PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 82 / 07.07.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 12
4 Numărul voturilor „PENTRU” 12
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 2
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 3
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 82 / 07.07.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 07.07.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 20.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 07.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu