Nr. 85 / 17.07.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 30.06.2023

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 85 din 17.07.2023

privind aprobarea contului de executie a bugetului Orasului Gaesti la 30.06.2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. -Legea 273/20016 a finantelor publice locale art.49 alin 12  ;

Ținând cont de:

  1. - referatul de  aprobare  al  primarului Orasului  Gaesti;
  2. - raportul  serviciului  Buget , contabilitate  - Informatica nr. 11.294/ 10.07.2023 ;

Luând act de:

  1. avizul  comisiei  de  Buget  - Contabilitate  , Economica  din cadrul Consiliului Local  Gaesti; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

      Art. 1 - Se aproba  contul de  executie   la data  de  30. 06.2023 , conform raportului   nr. 11.294 / 10.07.2023 si  anexelor  1- 4 , care  fac parte  integranta  din prezenta  hotarare 

      Art. 2 -Cu ducerea la indeplinire  a prezentei  se  obliga  Primarul  Orasului  Gaesti  , prin serviciului  Buget , contabilitate  - Informatica ;

    Art. 3 - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2.

     Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 85 / 17.07.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 9
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 8
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 85 / 17.07.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 17.07.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 28.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 20.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu