Nr. 86 / 17.07.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susținerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir -

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 86 din 17.07.2023

privind aprobarea susținerii financiare a d-lui Bratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir -

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. - prevederile  art.3, alin .(1) , art.12 , art.18  indice1  alin.(2) , lit  b  , art. 67 alin .(2)  si art.69  din  Legea 69 / 2000, Legea  educatiei fizice  si portului  , cu modificarile  si  completarile ulterioare ;
  2. prevederile  H.G.  nr .144/2007  privind aprobare normelor financiare  pentru activitatea sportiva ;

Ținând cont de:

  1. referatul de aprobare al Primarului Orasului Gaesti';
  2. cererea    nr. 11.212/07.07.2023 a dd lui  Bratu  Victor Florin ;
  3. rapotul  compartimentului de specialitate , 

Luând act de:

  1. avizul  comisiei pentru Invatamant ,  Cultura si protectie Sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba sustinerea  financiara   a domnului ratu Victor Florin în vederea participării la Balcaniada de atletism desfasurata in perioada 28.08.2023-04.09.2023 la Izmir  cu sumade  2000 lei   din capitolul  67.05.01- activitate sportiva .

Art. 2 -Cu  ducerea la indeplinire  se   obliga Primarul Orasului Gaesti , prin  compartimentul de  specialitate . 

Art. 3 Prezenta  hotarare se  comunica:

  1. Institutiei Prefectului  -
  2. .Primarului Orasului Gaesti 
  3. Srviciului  Buget  - Contabilitate  , Informatica ;

Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 86 / 17.07.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 17
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 86 / 17.07.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 17.07.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 28.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 20.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu