Nr. 89 / 17.07.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 89 din 17.07.2023

privind aprobarea proiectului evenimentului ,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. Legea 273/2006 privind  finantele  publice  locale , republicata  , cu  modificarile si  completarile   ulterioare ;
  2. art. 129 alin.1 , coroborat  cu  alin. 7 , lit. a, d,e  si  f din Ordonanta de   Urgenta  nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ ;


Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al Primarului Orasului  Gaesti;
  2. raportul   nr.11.295/10.07.2023 al Serviciului  Buget  - Contabilitate  , Informatica ;
  3. proiectul evenimentului ,,,, Zilele Orasului Gaesti ,, 2023 ;


Luând act de:

  1. avizul  comisiei de  Buget - finante  si  al Commisiei pentru  Invatamant  , cultura , protectie sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  proiectul evenimentului ,, , Zilele Orasului Gaesti ,, 2023 care se  va desfasura in perioada  20-21 iulie anul  curent, cat si    devizul  cheltuielilor  aferent  avenimentului.

Art. 2 - Finantarea   cheltuielilor   se  va face  prin alocarea  de  la bugetul  local  a sumei  de  250.5 mii  de  la Capitolul 51.01.03,, autoritati executive ,  , titlul  20 ,, Bunuri si  servicii  ,,  art. 20.30.30 ,, alte   cheltuieli  cu  bunuri  si  servicii ,,, dupa cum urmeaza : 

.-  128 mii lei   din bugetul  local  ;

- 122.50 mii lei   din donatii si sponsorizari 

Art. 3 Prezenta hotarare se  va comunica :

  1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
  2. Primarului  Orasului  Gaesti  ; 
  3. Serviciului Buget - contabilitate  , Informatica;

Art. 4 - 4 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 89 / 17.07.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 17
4 Numărul voturilor „PENTRU” 11
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 6
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 89 / 17.07.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 17.07.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 28.07.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 20.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu