Nr. 90 / 27.07.2023
Caracter individual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023

Inițiator proiect

Grigore GHEORGHE

Primarul orașului

Hotărâre

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Nr. 90 din 27.07.2023

privind aprobarea contractului de asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 14 alin.4 din Legea273/2006 privind  finantele publice locale ;
  2. ART. 35 alin (1) din Legea273/2006 privind  finantele publice locale ;

Ținând cont de:

  1. referatul  de aproabare al  primarului orasului  Gaesti ;
  2. raportul  nr. 12.306/ 25.07.2023;
  3. cererea  nr.12.243/05.07.2023  a Fundatiei internationale de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,,( anexa 1 ) ;

Luând act de:

  1. avizele comisiilor de  specialitate  : buget  - finante  , Juridice  si  Invatamant   , cultura ,protectie sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  contractul de  asociere intre Orasul Gaesti si Fundatia internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, in vederea organizarii Festivalului International de nai ,, Gheorghe Zamfir - editia a V-a , Gaesti 18-20 AUGUST 2023, prevazut in  aneza 2 , care face  parte din prezenta  hotarare .

Art. 2 - Se aproba  programul  festivalului  , asa cum este  prevazut in  anexa 1 , care face  parte din prezenta  hotarare .

Art. 3 -Se  imputerniceste   Primarul Orasului Gaesti   sa  semneze   contractul de asociere prevazut la articolul  1 din prezenta  hotarare  . 

Art. 4 -  Prezenta hotarare  se   va comunica : Institutiei Prefectului , judetul Dambovita  , Primarului Orasului Gaesti  , Fundatiei  internationala de muzica ,, Gheorghe ZAMFIR,, si Serviciului Buget Contabilitate , Informatica .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Carmen VIȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI,

Mitica DIACONU

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 90 / 27.07.2023

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității absolute a consilierilor locali în funcție
Voturi necesare 9
1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17
2 Numărul consilierilor locali în funcție 17
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 10
4 Numărul voturilor „PENTRU” 10
5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”. 0
6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 2
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 5
9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot 0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 90 / 27.07.2023

Nr.
crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
0 1 2
1 Adoptarea hotărârii 27.07.2023
2 Comunicarea către primar
3 Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii 09.08.2023
4 Comunicarea către prefectul județului 27.07.2023
5 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează
6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu