Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 43 / 19.04.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii , valabila pentru anul 2023 si respectiv a sumelor cu titlu de recuperare a investitiei ce se vor vira Agentiei Nationale pentru Locuinte in anul 2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 43 din 19.04.2023

privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii , valabila pentru anul 2023 si respectiv a sumelor cu titlu de recuperare a investitiei ce se vor vira Agentiei Nationale pentru Locuinte in anul 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. Legea  152/1998 privind infiintarea Agentiei  Nationale  pentru  Locuinte  , republicata, cu  modificarile si  completarile ulterioare  ;
 2. Hotararea  Guvernului   nr. 962/2001privind  aprobarea  Normelor  Metodologice   pentru  punerea in aplicare  a prevederilor  Legii  nr.152/1998 , cu  modificarile si  completarile  ulterioare ;   

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al primarului oraului Gaesti ;
 2. raportul nr. 6091/11.04.2023 , intocmit  de  Serviciul Buget -  Contabilitate , Informatica ;

Luând act de:

 1. avizele comisiilor Economice si  Invatamant  , Cultura, protectie sociala

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba cuantumul  chiriei  aferent locuintelor  pentru tineri   destinate inchirierii  , realizate de  Agentia  Nationale  pentru  Locuinte in  orasul Gaesti  , cuantum  valbil  pentru  anul 2023, conform anexei  numarul 1 , care  face  parte integranta  din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se  aproba  cuantumul  sumei reprezentand   recuperarea  investitiei   din cuantumul  chiriei   ce  se  vor  vira  in contul Agentiei  Nationale  pentru  Locuinte in anul 2023 , conform anexei 2  , care  face  parte integranta  din prezenta hotarare.

Art. 3 Imputerniceste  Primarul orasului  Gaesti   sa  incheie  acte  contracte si  acte aditionale la  contractele de  inchiriere.

Art. 4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obliga primarul  Orasului Gaesti  si Serviciul Buget -  Contabilitate , Informatica ;

 Art.5  Prezenta hotarare se  comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita   si primarului localitatii . 

Art .6Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi