Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 47 / 21.04.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul II si validarea dispozitiei nr. 307/2.03.2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 47 din 21.04.2023

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul II si validarea dispozitiei nr. 307/2.03.2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. - prevederili Legii   368/19.12.2023 -  Legea bugetului de stat  pe anul 2023; 
 2. -prevederile   Legii  273/2006 privind  finantele   publice  Locale  , modificata 

Ținând cont de:

 1. .raportul de   aprobare    a domnului primar  , Gheorghe   Grigore  ;
 2.  - raportul nr. 6469 din 21.04. 2023  intocmit de   doamna Pauna Mihaela  sef serviciu  in cadrul  Serviciului    Buget –Contabilitate si Informatica   ;
 3. - Dispozitia Primarului Orasului   Gaesti nr. 307/29.03.2023  privind rectificarea  bugetului  localde   venituri si  cheltuieli  ;

Luând act de:

Raportul Comisiei  Economice  , din cadrul consiliului  Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  suplimentarea bugetului  local de  venituri  si  cheltuieli   pe anul 2023, trimestrul II cu suma de  4.08 mii  lei   si validarea  dispozitiei primarului  orasului  Gaesti  , nr. 307/29.03.2023, dupa cum urmeaza : 

A. BUGETUL  LOCAL- VENITURI  BUGET  LOCAL                                        MII

Denumire
indicator
Clasificare  bugetara Buget  aprobat  in 2023Influente  Tri.
II
Buget rectificat 
Total  venituri  buget local 

47594.00+4.0847599.08
Subventii  pentru  acordarea  ajutorului  pentru  incalzirea  locuintei  cu  lemne  , carbuni  , combustibili petrolieri42.349.01.+4.0813.09
Denumire
indicator
Clasificare  bugetaraBuget  aprobat  in 2023Influente  Tri.II
Buget rectificat
Total  cheltuieli
54057+4.0854061.08
Cap 68.02- Asigurari  si  asistenta sociala  Total 7323.01+4.087327.09
Asistenta  sociala titlul 574070.01+4.08

4074.09
Ajutoare  sociale  in numerar57.02.014070.01+4.08


4074.09

Art. 2 -  Se valideaza Dispozitia  Primarului  Orasului  Gaesti nr. 307 din 29.03.2023 privind rectificarea   bugetului local.

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatica; 

Art .3- Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 

 Art .4  - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   

          

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )

Rezultate voturi