Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 50 / 22.04.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului de investitii ,, Reabilitarea Liceului ,,Dr. C. Angelescu ,, cu corpurile C1 - internat , C12 - liceu , C 15 - atelIer si C.19 - cantina , din orasul Gaesti , judetul Dambovita ,,

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 50 din 22.04.2023

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului de investitii ,, Reabilitarea Liceului ,,Dr. C. Angelescu ,, cu corpurile C1 - internat , C12 - liceu , C 15 - atelIer si C.19 - cantina , din orasul Gaesti , judetul Dambovita ,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 2. prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de:

 1. prevederile  Ghidului   de  finantare  PNRR-Componenta C10 si ale  Contractului de  finantare 11307/27.01.2023 
 2. referatul de aprobare  a l Primarului  Orasului   Gaesti;
 3. Raportul  compartimentului  de  specialitate  inregistrat  sub  numarul  6521/21.04.2023;

Luând act de:

 1. avizele  comisiilor  de Buget-  finante  , Economica si  Urbanism ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - 

Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, Reabilitarea  Liceului Dr.C.Angelescu cu Corpurile   C1-internat,C12-liceu,C15-atelier si C19-cantina din orasul Gaesti ,judetul Dambovita’’ finantat in cadrul in   cadrul Programului National   de  Redresare  si   Rezilienta ,Componenta C10-Fondul   local 

Investitia I.3 –Reabilitarea moderata a cladirilor  publice pentru a  imbuntati serviciile serviciile publice  prestate   la  nivelul unitatilor  administrartiv  teritoriale

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitarea  Liceului Dr.C.Angelescu cu Corpurile  C1-internat,C12-liceu,C15-atelier si C19-cantina din orasul Gaesti ,judetul Dambovita’’ după cum urmează:

 1. Valoarea totală a investiţiei :

                                                         - Total investitie fara TVA: 9.809.710,06 lei

                                                                 - Total investitie cu TVA: 11.652.260,09lei 

              din care:

              - construcţii montaj (C+M):    

                                                                - Constructii montaj fara TVA: 8921744,33 lei

                                                                - Constructii montaj cu TVA: 10.616.875,75

l ei

 Art.  3 Finaţarea obiectivului de investiţie se va face din  fonduri   nerambursabile prin Programului National   de  Redresare  si   Rezilienta ,Componenta C10-Fondul   local ,bugetul  de  stat   si  bugetul  local dupa   cum  urmeaza:

 

Tabelul surselor de finantare: 


 

Total cheltuieli eligibile PNRR cu  TVA


 10.862.833,81

Total cheltuieli neeligibile


 

789.426,29

Art.4.- Lucrările care vor fi executate vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei.

 Art.5. - Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului precum şi cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se suportă din veniturile proprii ale bugetului local, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în expoatare.

 Art.6 Cu  ducerea la indeplinire a prezentei se  obliga  Primarul  orasului  Gaesti  , prin aparatul de specialitate . 

Art.7 Prezenta  hotarare se  va comunica Institutiei  Prefectului  Judetul  Dambovita si  Primarului orasului  Gaesti   si va fi publicata in Monitorul Oficial Local .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi