Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 53 / 27.04.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet oftalmologic , situat in incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Gaesti , str. 13 Decembrie , nr.170

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 53 din 27.04.2023

privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet oftalmologic , situat in incinta Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Gaesti , str. 13 Decembrie , nr.170

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 362, alin.1 si 3 , art. 332-333, alin 1,2 si  5 , art 334, 338 si  317, alin 1,alin.3 , lit.b  din OUG  NR.57/2019  privind Codul  Administrativ  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al Primarului  Orasului  Gaesti ;
 2. referatul   nr. 6865/27.04.2023 al compartimentului  de urbanism si  Amenajarea Teritoriului ; 
 3. cererea d-  nei  doctor  Petre Catalina , inregistrata  sub numarul 6865/27.04.2023

Luând act de:

 1. avizele comisiilor  de  Buget Finante si  Juridice  din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a spatiului situat   la parterul  ambulatoriului integrat  al Spitalului Orasenesc Gaesti   in scopul   deschiderii unui  cabinet de  oftalmologie  .

Art. 2 - Durata propusa a inchirierii este de  10 ani  .

Art. 3- Pretul de  pornire  la licitatie  este de  5 euro /m.p. luna .

Art.4 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se obliga  Primarul  orasului Gaesti  , prin aparatul de specialitate . 

Art .5 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi