Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 56 / 09.05.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Raport Poliția Locală

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 56 din 09.05.2023

privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al orasului Gaesti pe anul 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art.6 lit. a, art.28 alin.1 , art.29 alin.1 lit.c  din Legea 155/2010 a politiei  locale   republicata  ;
 2. art.2 si  3 alin.1 din Ordinul  Administratiei  si  Internelor   nr.92/2011;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al  Primarului  Orasului  Gaesti  ;
 2. raportul  compartimentului  de  specialitate   ;
 3. Hotararea Consiliului  Local  Gaesti  nr. 28/28.03.2023 privind  constituirea Comisiei  locale de  Ordine  Publica  a Orasului  Gaesti  ;

Luând act de:

 1. avizul  Comisiei  juridica , administratie publia locala  , ordine publica;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba Planul  de  ordine  si  siguranta publica  al orasului  Gaesti   pentru  anul  2023 , care  face  parte integranta  din prezenta  hotarare  . 

Art. 2 - Cu  ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  obliga Politia Locala  Gaesti . 

Art. 3- Prezenta hotarare  se  comunica :

 1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului  Gaesti  ;
 3. Politiei  Locale  Gaesti  

Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Poliția Locală
  Raport Poliția Locală
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi