Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 57 / 10.05.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 57 din 10.05.2023

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Gaesti nr.111/14.09.2022 privind ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. Legea 273/2006 privind finantele  publice  locale  , cu  modificarile si  completarile  ulterioare  ;
 2. Directiva ( UE)  2018/851 aParlamentului  European   si  a Consiliului  din data de  30 mai  2018 de  modificare  a Directivei  2008/98/CE  privid  deseurile

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al Primarului  Orasului  Gaesti  ;
 2. raportul  compartimentului de specialitate  nr. 7339/05.05.2023 ;

Luând act de:

 1. avizul  Comisiei de  de Buget  Finante  a Consiliului  Local Gaesti  
 2. adresa Minsterului  Mediului si  Padurii prin  care se  solicita  suplimentarea   valorii proiectului  ca urmare   a majorarii   costului  unitar estimat  pentru  insule  ecologice  tip I

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  modificarea   articolului 2 ,  in sensul  ca   valoarea  maxima eligibila  a proiectului de  investitii  ,, Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deseurilor pe raza orasului Gaesti , judetul Dambovita ,,va fi  in cuantum de  964.222,00 lei  , echivalentul a 196.000,00 euro  ,  la care se  adauga  TVA  aferent  cheltuielilor eligibile in valoare  de  183.202.,18 lei .


Art. 2 - Restul  dispozitiilor  actului  administrativ  modificat  raman  neschimbate .


Art. 3 -Prezenta horarare  se  va comunica :

 1. Institutiei Prefectului  Judetului  Dambovita ;
 2. primarului  orasului  Gaesti ;
 3. compartimentului de  resort. 


Art. 4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )

Rezultate voturi