Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 58 / 16.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 58 din 16.05.2023

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 48 din data de 28.04.2017 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism a Orasului Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 37  , pct.1 din Legea 350/2001 privind  amenajarea teritoriului si  urbanismului ;
 2. prevederile  Legii  24/200 privind  normele de  tehnica   legislativa 

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare al  domnului  primar al Orasului  Gaesti ;
 2. raportul  compartimentului de  specialitate  nr. 7991/16.05.2023;

Luând act de:

 1. avizul  Comisiei Juridice si de  Administratie publica locala  din cadrul  Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se   modifica  anexa 1 a Hotararii  Consiliului  Local  Gaesti nr. 48/28.04.2017 , astfel  : in  locul  doamnei  MIHAILA Liana , pensionata , se  introduce   d-na ing. Daniela STANCIU, consilier in cadrul  Biroului  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  , Registru  Agricol .

Art. 2 - Restul  prevederilor  raman  neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotarare se  va comunica :

 1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului  Gaesti  
 3. d-  nei   Daniela STANCIU 

Art. 4 -  Prezenta hotarare  va fi  publicata in Monitorul  Oficial  Local  . 

Art.5 -Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi