Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 59 / 16.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind prelungirea a opt contracte de concesiune - copie

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Viză CFPP

Viză CFPP - obținută

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 59 din 16.05.2023

privind prelungirea a opt contracte de concesiune - copie

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile art .303,305,306,308  din Codul Administrativ  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de   aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore;
 2.  cerererile celor  opt  concesionari
  c) raportul compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului 7622/10.05.2023;

Luând act de:

 1. avizul  comisiilor  Economice  si a Comisiei de Urbanism si amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani    a urmatoarelor  contracte de    concesiune   :

Nr.
cerere
Titular si  numar de contract
Durata  
Suprafata  
m.p.
Locatia  
Pret  /euro/m.p./an 
6365 din 19.04.2023
Miu  Mihai
3
20
BL.36
5,00
5856 din 07.04.2023
Petrila
Florin
3
20
BL.43
5,00
6576 din
24.04.2023
Oana Iuliana
Claudia
3
20
BL.33
5,00
6892 din
27.04.2023
Ionescu  Mihai -
Eduard  
3
20
BL.20

5,00
7016 din 02.05.2023
Stan
Alexandrina
3
20
BL.20


5,00
6842 din
27.04.2023
Ionescu  
Mihalache
3
20
BL.32


5,00
7446 din
08.05.2023
Andrei   Mihai
3
20
BL.20


5,00
6794 din 26.04.2023
Ionescu  
Floarea 
3
18
BL.20


5,00

Art. 2  In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,   care ar necesita demolarea sau renovarea   imobilului aflat pe terenul   inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 

Art. 4   Prezenta hotarare   se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi