Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 61 / 17.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea proiectului evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,,

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 61 din 17.05.2023

privind aprobarea proiectului evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. Legea 273/2006 privind  finantele  publice  locale , republicata  , cu  modificarile si  completarile   ulterioare ;
 2. art. 129 alin.1 , coroborat  cu  alin. 7 , lit. a, d,e  si  f din Ordonanta de   Urgenta  nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al Primarului Orasului  Gaesti;
 2. raportul   nr. 7693/11.05.2023 al Serviciului  Buget  - Contabilitate  , Informatica ;
 3. proiectul evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,,;

Luând act de:

 1. avizul  comisiei de  Buget - finante  si  al Commisiei pentru  Invatamant  , cultura , protectie sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  proiectul evenimentului ,, 1 Iunie , ziua copilului / cupa 1 Iunie ,, care se  va desfasura in perioada  19  mai  -  1 Iunie  2023.

Art. 2 - Finantarea   cheltuielilor   se  va face  prin alocarea  de  la bugetul  local  a sumei  de  43 mii  de  la Capitolul  67.03.06 ,, Casa de  Cultura ,,  , titlul  20 ,, Bunuri si  servicii  ,,  art. 20.30.30 ,, alte   cheltuieli  cu  bunuri  si  servicii ,,

Art. 3 Prezenta hotarare se  va comunica :

 1. Institutiei Prefectului  Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului  Gaesti  ; 
 3. Serviciului Buget - contabilitate  , Informatica;

Art. 4 - 4 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi