Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 64 / 18.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV - COD smis 158220

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 64 din 18.05.2023

privind punerea la dispozitie a terenurilor din cadrul ,, Proiectului : Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV - COD smis 158220

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile Legii 51/2006 , a serviciilor   comunitare  de utilitati  publice ;

Ținând cont de:

 1. referatul de aprobare al Primarului Orasului  Gaesti ;
 2. raportul  nr.8083/18.05.2023 al Biroului de urbanism si  amenajarea teritoriului ;

Luând act de:

 1. adresa  nr. 12.637/25.04.2023  a Companiei de  Apa  Targoviste - Dambovita 
 2. avizul  Comisiei de Urbanism a Consiliului Local  Gaesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  punerea la dispozitie   a terenului  situat in Unitatea  Teritorial Administrativa - Orasul Gaesti  ,aferent   Statiei  de  epurare  ape uzate , amplasat in  tarlaua  T5 ,  parcela P 54 si P 52, necesar  realizarii  investitiilor  din cadrul proiectului,, Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile  la nivelul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. - 3.0115 MV ( 3,011.50 Kw )- COD smis 158220,,


Art. 2 - Obiectivul  de investitii  mentionat la art.1 se va realiza pe terenul apartinand  domeniului public  al Unitatii Teritorial Administrative -Orasul Gaesti  si este   disponibil excusiv  pentru  realizarea obiectivului  propus in proiect .


Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga  Primarul Orasului Gaesti , prin  aparatul de  specialitate .


Art. 4 - Prezenta  hotarare   se  va comunica :

- Institutiei Prefectului  - Judetul Damboita ;

-Primarului Orasului Gaesti ;

- Companiei de  Apa  Targoviste - Dambovita si se  va publica in Monitorul Oficial Local .INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi