Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 65 / 18.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Viză CFPP

Viză CFPP - obținută

Raportul compartimentelor de resort

Raport Buget-contabilitate, informatică

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 65 din 18.05.2023

privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. - prevederile art. 3 alin .1 , art.12 , art.18 indice 1 alin (2) Litera ,, b,,  si art.69 din Legea 69/2000 , legea  educatiei  fizice si sportului  
 2. Hotararea  Guvernului   nr. 1447/2007  privind  Normele   financiare  pentru  activitatea sportiva 

Ținând cont de:

 1. - referatul  de aprobare a Primarului Orasului Gaesti ;
 2. -raportul  nr.7705/11.05.2023 al compartimentului de specialitate;

Luând act de:

 1. cererea   nr. 5112/29.03.2023 prin care  Clubul Sportiv solicita finantare  in vederea efectuarii deplasarii  la campionat ;
 2. avizul  Comisiilor  de  Buget - Finante si Invatamant , Cultura , Sport  din cadrul Consiliului Local  Gesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba  sustinerea financiara    pentru  Clubului Sportiv ,, SANKIDO ,, in vederea deplasarii la Campionatul Mondial de Karate SHITO- RYU care va avea loc la Oradea in perioada  18-24 mai  2023 cu suma de  3000 lei de  la Capitolul 67.05.01- Activitate sportiva -


Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarare se  obliga Primarul Orasului Gaesti , prin Serviciul Buget  - Contabilitate , Informatica .


Art. 3  Prezenta  Hotarare se  va comunica :

 1. Institutiei Prefectului  - Judetul Dambovita ;
 2. Primarului Orasului Gaesti  ;
 3. Serviciului Buget  - Contabilitate , Informatica .

Art. 4 -  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Buget-contabilitate, informatică
  Raport Buget-contabilitate, informatică
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi