Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 67 / 19.05.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 67 din 19.05.2023

privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art . 303 , art. 35-314 si  art. 316 -  331 din O.U.G . 57/2019 , privind   Codul Administrativ ;
 2. hotararea  Consiliului  Local Gaesti  , numarul  39/28.03.2023, privind  aprobarea  concesionarii  terenului situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36

Ținând cont de:

 1. referatul  de  aprobare al  Primarului  Orasului  Gaesti  ;
 2. referatul  nr. 8192/19.05.2023  al  Biroului  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  ; 
 3. raportul de  evaluare  intocmit de  expertul  evaluator  , CRISTEA Ion Liviu ;

Luând act de:

 1. avizele  Comisiilor Buget  - Contabilitate , Economica si  Urbanism  si  Amenajarea Teritoriului   din Cadrul  Consiliului  Local  Gaesti  ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se insuseste raportul de  evaluare  intocmit  in vederea concesionarii   terenului in suprafata de  165 m.p. , conform  H.C.L. 39/28.03.2023, 141 m.p. rezultati   in urma dezmembrarii  terenului  cu  numar cadastral  2056 , situat in Gaesti , str. 1 Decembrie , in continuarea proprietatii situate la numarul 36 . Pretul  de  pornire  la licitatie este de  7,59 euro / m.p. /an.

Art.2 Cu   ducerea la indeplinire a prezentei    se  obliga Primarul orasului  Gaesti  prin Biroul  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  . 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art.4. Secretarul General al orașului Gaesti  va comunica hotărârea instituțiilor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Observații aduse în cadrul ședinței

 Domnul consilier  Socoteanu Aurelian  opineaza ca  valorile  din   raportul  de  evaluare   sunt cam  mici  . Domnul primar ii raspunde  ca  raportul stabileste  doar pretul de  pornire la licitatie  si  ca desfasurarii  acestea , valorile  sa creasaca.

Rezultate voturi