Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 68 / 22.05.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 68 din 22.05.2023

privind aprobarea insusirii raportului de evaluare intocmit in vederea concesionarii terenului in suprafata de 5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului 43

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art . 303 , art. 35-314 si  art. 316 -  331 din O.U.G . 57/2019 , privind   Codul Administrativ ;
 2. hotararea  Consiliului  Local Gaesti  , numarul  40/28.03.2023, privind  aprobarea  concesionarii  terenului situat in Gaesti , bloc 43;

Ținând cont de:

 1. referatul  de  aprobare al  Primarului  Orasului  Gaesti  ;
 2. referatul  nr. 8123/18.05.2023  al  Biroului  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  ; 
 3. raportul de  evaluare  intocmit de  expertul  evaluator  , CRISTEA Ion Liviu ;

Luând act de:

 1. avizele  Comisiilor Buget  - Contabilitate , Economica si  Urbanism  si  Amenajarea Teritoriului   din Cadrul  Consiliului  Local  Gaesti  ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se insuseste raportul de  evaluare  intocmit  in vederea concesionarii   terenului  in suprafata de   5 m.p. situat in Gaesti , zona blocului  43, sc. B4. Pretul  de  pornire  la licitatie este de  4,11 euro / m.p. /an.

Art.2 Cu   ducerea la indeplinire a prezentei    se  obliga Primarul orasului  Gaesti  prin Biroul  Urbanism si  Amenajarea Teritoriului  . 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art.4. Secretarul General al orașului Gaesti  va comunica hotărârea instituțiilor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi