Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 69 / 22.05.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind modifcarea si completarea Hotararii nr. 16/ 07.02.2023 privind aprobarea proiectului ,, sistem Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita - OBIECTIV - Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga,,

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 69 din 22.05.2023

privind modifcarea si completarea Hotararii nr. 16/ 07.02.2023 privind aprobarea proiectului ,, sistem Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita - OBIECTIV - Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga,,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1.  Legea  51/2006 - privind   serviciile   comunitare de  utilitati publice  , cu  modificarile si  completarile ulterioare  ; 
 2. Ordonanta  de urgenta  nr.92/2021 privind regimul  deseurilor  ,  cu  modificarile si  completarile   ulterioare  ;
 3. Legea 101/2006   - privind   serviciul  de   salubrizare   al localitatilor  ,  cu  modificarile   si  completarile ulterioare ;
 4. Ordonanta  de  urgenta   nr. 198 din 22.12.2005  privind   constituirea , alimentarea si  utilizarea  Fondului  de  intretinere , inlocuire   si  dezvoltare   pentru  proiecte de   dezvoltare  a infrastructurii   serviciilor   publice  care   beneficiaza de  asistenta  financiara nerambursabila  din partea Uniunii Europene  ; 
 5. Ghidul  solicitantului   - Programul   Operational   Infrastructura  Mare  2014-2020 , axa prioritara  3;
 6. Prevederile  Programului  Dezvoltare  Durabila (PDD)  2012- 2027 - versiune aprobata   de  Comisia  Europeana nprin  Decizia   nr. C( 2022) 8703/24.11.2022

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare al Primarului Orasului Gaesti ;
 2. raportul   nr. 7211/03.05.2023 al  compartimentului  de  specialitate ;
 3. adresa  inregistrata  sub numarul  7211/03.05.2023 a ASOCIATIEI   de  DEZVOLTARE  iNTERCOMUNITARA  ,, MANAGEMENT  INTEGRAT AL  DESEURILOR  IN JUDETUL DAMBOVITA,, ;

Luând act de:

 1. avizul  comisiei Juridice  din   cadrul  Consiliului  Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba modificarea si  completarea  Hotararii  Consiliului  Local  Gaesti  nr. 16/ 07.02.2023 privind aprobarea proiectului ,, sistem Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita - OBIECTIV - Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga,,  , dupa cum urmeaza :

- se  modifica  si se  completeaza  Anexa  nr.1 ,,  Studiu  de  Fezabilitate  al proiectului  ,,  la Hotararea  Consiliului  Local  Gaesti  nr. 16/ 07.02.2023   in sensul   ca ,  in tot  cuprinsul   documentului  , se inlocuieste   sintagagma  ,, un  contract de   furnizare  ,, cu   sintagma ,, unul  sau  mai  multe  contracte   de  furnizare  ,,

Art. 2 - Cu  ducerea la indeplinire   a prezentei  hotarari   se  obliga Primarul Orasului Gaesti.

Art. 3 Prezenta  hotarare se  va comunica ;

 1. Institutiei Prefectului  - Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului Gaesti;
 3. ASOCIATIEI   de  DEZVOLTARE  iNTERCOMUNITARA  ,, MANAGEMENT  INTEGRAT AL  DESEURILOR  IN JUDETUL DAMBOVITA,, ;

Art. 4 - Prezenta  hotarare se  va publica in Monitorul Oficial Local .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 4 )

Rezultate voturi