Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 70 / 22.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 70 din 22.05.2023

privind aprobarea preluarii in proprietatea Orasului Gaesti si inscrierea in domeniul privat a unor bunuri

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 562 alin.2 si art  889 Cod  Civil  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare a  Primarului  Orasului  Gaesti;
 2. raportul   compartimentului de  urbanism , nr. 8122/18.05.2023 ;

Luând act de:

 1. procesul   verbal de  predare- primire  , nr. 6227/18.04.2023 incheiat  cu  Asociatia Romana  pentru Reciclare  - ROREC;
 2. avizul  Comisiei de Urbanism  din cadrul Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba    preluarea in proprietatea privata  a Orasului  Gaesti a urmatoarelor  bunuri ;

nr.crt.
denumire  
cantitate  
valoarea   finala  ramasa de  amortizat 
1212.1-  constructii  provizorii  alcatuite  din :
total  
51529,80
1.1hala  / baraca  metalica  pentru  depozitare   tip  FRISOMAT - 
1

1.2sistem  monitorizare si  alarmare  video  
1

1.3platforma betonata 
1

1.4Imprejmuire  gard  din stalpi   metalici   si  panouri   galvanizate
1

1.5porti  metalice   de  acces  cu role  din  teava  si panouri  galvanizate  
1

2Structura  modulara  din profile  metalice   pentru depozitarea   de  boxpaleti
1
0,00

Art. 2 - Se  aproba completarea   inventarul  bunurilor  domeniului  privat  al Orasului  Gaesti    cu prevederile prezentei  hotarari .

Art. 3  Cu  ducerea ala indeplinire a rezentei  se  obliga  Biroul Urbanism si  amenajarea  teritoriului  .

Art. 4 - Prezenta hotarare  se  va comunica :

- Institutiei Prefectului  Judetul  Dambovita ; 

-  Primarului  Orasului  Gaesti  ; 

-Biroul Urbanism si  amenajarea  teritoriului  

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi