Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 71 / 24.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti -

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Administrație publică locală și relații cu publicul

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 71 din 24.05.2023

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti -

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 15 alin .2 ,art.120 alin .1 si art 121 alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei ;
 2. art. 15 din Hotararea Guvernului   Romaniei   nr. 56/2009 pentru  aprobarea Normelor  Metodologice   de  aplicare  a Ordonantei  de  Urgenta a GuvernuIui    NR.162/2008 privind transferul   ansamblului de  atributii   si  competente   exercitate de   Ministerul Sanatatii   catre   autoritatile  administratiei publice  locale  ;
 3. art  .58- 59  din  Legea 24/2000  privind  normele de  tehnica legislativa  pentru  elaborarea  actelor  normative

Ținând cont de:

 1. referatul  de aprobare  a domnului Primar  al Orasului Gaesti  ;
 2. nota de  fundamentare a Spitalului  Orasenesc  Gaesti  nr. 4641/24.05.2023 ;

Luând act de:

 1. avizele  Comisiilor  de Buget -  finante si  Invatamant , Cultura , Sanatate din  cadrul Consiliului  Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  modificarea  statul de  functii  al  Spitalului Orasenesc  Gaesti , in conformitate  cu  nota de  fundamentare   nr. 4641 /24.05.2023,   care  face  parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 - Restul  prevederilor  Hotararii Consiliului Local nr .54 din 28.04.2023 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Orasenesc Gaesti  raman  neschimbate  ;

Art. 3 -  Cu  ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se  obliga  Spitalului Orasenesc  Gaesti; 

Art. 4 - Prezenta hotarare  se  comunica Primarului  orasului  Gaesti , Spitalului Orasenesc  Gaesti, si Institutiei Prefectului Judetul Dambovita .

Art.5-Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Administrație publică locală și relații cu publicul
  Raport Administrație publică locală și relații cu publicul
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi