Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 72 / 26.05.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 72 din 26.05.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare strazi in orasul Gaesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. O.U.G. nr. 95/2021 privind  aprobarea Programului National de  investitii ,, Anghel  Saligny ,,; 
 2.  OMDLPA nr. 1333/2021privind  aprobarea  Normelor  metodologice    pentru punerea  in aplicare   a  prevederilor O.U.G. nr. 95/2021  

Ținând cont de:

 1. referatul de  aprobare  al Primarului  Orasului Gaesti  ;
 2. raportul  compartimentului de  specialitate  nr. 8562/26.05.2023;

Luând act de:

 1. Avizele  Comisiei   de  Buget  - Finante Si Urbanism   din cadrul  Consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă D.A.L.I. obiectivul de investiții „„Reabilitare si  modernizare   strazi in orasul Gaesti”,”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,  întocmită  de S.C. Salas  Design Proiect  S.R.L., înregistrat la UAT Gaesti  .

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici[i]/actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare si  modernizare   strazi in orasul Gaesti”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă devizul general/devizul general actualizat[ii] aferent obiectivului de investiții „Reabilitare si  modernizare  strazi in orasul Gaesti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT   GAESTI  a sumei de 199.768,87 lei  cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -  Prezenta hotărâre se comunică Prezenta Hotarare se va comunica primarului   Orasului  Gaesti si  Biroului    Urbanism si  amenajarea Teritoriului  prezentei hotarari si Institutiei Prefetului -Judetul Dambovita .

ART.7 - La data  adoptarii prezentei  hotarari se  abroga  Hotararea Consiliului Local  Gaesti nr. 15/ 23.01.2023.

 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi