Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 73 / 26.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind asocierea unității administrativ-teritoriale Orasul Gaesti prin Consiliul local Gaesti , cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Administrativ

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 73 din 26.05.2023

privind asocierea unității administrativ-teritoriale Orasul Gaesti prin Consiliul local Gaesti , cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 4. prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și  reziliență;
 5. Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021);
 6. Ghidul solicitantului pentru investiția „Microbuze electrice pentru elevi;
 7. Ghidul solicitantului pentru investiția „Microbuze electrice pentru elevi;


Ținând cont de:

 1. -referatul de aprobare al iniţiatorului ;
 2. raportul compartimentului de resort nr. 8602/26.05.2023 ; 


Luând act de:

 1. Avizul  Comisiei pentru Invatamant  , Cultura  , Sanatate ,Protectie sociala  din cadrul  Consiliului  Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă participarea U.A.T. GAESTI  în cadrul proiectului “Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” pentru transportul școlar din localitate a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel primar și/sau gimnazial de stat acreditate.

Art. 2 - Se aprobă asocierea unității administrativ-teritoriale Orasul Gaesti , prin Consiliul local Gaesti  cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții ”Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, acord de asociere prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 -Se mandatează reprezentantul legal al UAT  Orasul  Gaesti, pentru a semna în numele și pe seama UATOrasul Gaesti , Acordul de asociere prevăzut la art.2.

Art. 4 - Prin acordul de asociere, U.A.T. Orasul Gaesti , prin primar  , în baza autonomiei locale, deleagă către UAT Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de Solicitant, depunerea aplicației/cererii de finanțare pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”. 

Art.5- Se mandatează reprezentantul legal al U.A.T. Orasul Gaesti  , pentru a semna în numele și pe seama U.A.T .Orasul Gaesti  , Declaratia prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.6- Se mandatează reprezentantul legal al U.A.T , domnul Grigore GHEORGHE ., pentru a semna în numele și pe seama U.A.T.  Orasul Gaesti , Declaratia prevăzută în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Orasului  Gaesti

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Administrativ
  Raport Administrativ
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 3 )

Rezultate voturi