Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 74 / 26.05.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, – „Construire locuinte de serviciu pentru tineri specialisti din sanatate in orasul Gaesti ,judetul Dambovita’’’ finantat in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 74 din 26.05.2023

privind aprobarea documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, – „Construire locuinte de serviciu pentru tineri specialisti din sanatate in orasul Gaesti ,judetul Dambovita’’’ finantat in cadrul in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C10-Fondul local

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 2. tinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  • c) - prevederile   Ghidului  de  finantare   PNRR-Componenta C10 si ale   Contractului de  finantare 139052/08.12.2022

Ținând cont de:

 1. Referatul  de  aprobare  al  primarului  Orasului Gaesti ;
 2. raportul  compartimentului   nr. 8640/26.05.2023;


Luând act de:

 1. Avizele  comisiilor  de  Buget  -Finante si  Urbanism din cadrul  consiliului Local  Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru proiectul ,, – „Construire locuinte  de  serviciu pentru tineri specialisti  din   sanatate  in  orasul Gaesti   ,judetul Dambovita’’ finantat in cadrul in   cadrul Programului National   de  Redresare  si   Rezilienta ,Componenta C10-Fondul   local 

Art. 2 - 

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul – „Construire   locuinte  de  serviciu  pentru tineri specialisti  din   sanatate  in  orasul Gaesti   ,judetul Dambovita’’după cum urmează:

 1. Valoarea totală a investiţiei :

                                                         - Total investitie fara TVA: 4.008.129,79

                                                                 - Total investitie cu TVA: 4.763.007,07 LEI 

              din care:

              - construcţii montaj (C+M):    

                                                                 - Constructii montaj fara TVA: 3.190.133,22 lei

                                                                - Constructii montaj cu TVA: 3.796.258,53 l ei

 

Art. 3  Finaţarea obiectivului de investiţie se va face din   fonduri  nerambursabile prin Programului National  de  Redresare   si  Rezilienta ,Componenta C10-Fondul  local ,bugetul  de   stat  si  bugetul   local dupa  cum  urmeaza :


Tabelul surselor de finantare: 

 

Total cheltuieli eligibile PNRR cu TVA

4.250.401.05

Total cheltuieli neeligibile  cu TVA

         512.606,02

Art. 4 - .- Lucrările care vor fi executate vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei.

 Art.5 -Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului precum şi cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se suportă din veniturile proprii ale bugetului local, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în expoatare.

    Art.6. 

Indicatori   tehnici:

Regim   de  inaltime P+3E

Ac/bloc=228,94   mp

Acd/bloc=915,76   mp

Durata de implementare  proiect   38  luni

Obiectiv general: construirea  de  locuinte   pentru tinerii specialisti  din  sanatate,crescand  astfel   sansele  ca  medicii   tinerii sa  profesese  la   Spitalul  Gaesti.

Art.7-  Prezenta hotărâre se comunică  se va comunica primarului   Orasului  Gaesti si  Biroului    Urbanism si  amenajarea Teritoriului  prezentei hotarari si Institutiei Prefetului -Judetul Dambovita .

 


INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi