Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 76 / 12.06.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 76 din 12.06.2023

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 20 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. N. Titulescu , in vederea construirii unui cabinet de avocatura

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1.  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b), art.302-330, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  - art. 2 pct. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de:

 1. cererea  numarul  7505/08.05.2023 a doamnei  Lazar  Daniela;
 2. referatul de  aprobare  al domnului Primar  al Orasului Gaesti ;
 3. raportul  nr.7505 / 08.05.2023 al  compartimentului de  Urbanism  si Amenajarea  Teritoriului;

Luând act de:

 1. Aviizul  Comisiei economice  sI  al celei de  Urbanism din cadrul  Consiliului Local Gaesti ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

   Art.1. Aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren aflat în proprietatea privată a Orasului Gaesti,  situat intre  POLITIA GAESTI   si  JUDECATORIA GAESTI   , în suprafață totală  de 20 mp.

  Art.2. Durata concesiunii este de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, potrivit prevederilor din Contractul- cadru de concesiune.

 Art.3 -Se aprobă Studiul de oportunitate conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 4 -Prezenta hotarare  se  va  comunica :

 1. Institutiei Prefectului  - Judetul Dambovita ;
 2. Primarului  Orasului Gaesti ;
 3. Solicitantei 

Art. 4 - Cu ducerea  la indeplinire a prezentei   hortarari se  obliga Biroul de  Urbanism  sI Amenajarea Teritoriului .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Intervenții în cadrul ședinței

Domnul  consilier  Socoteanu   solicita  sa se  respecte  caracteristicile  Planului  General de urbanism .

Rezultate voturi