Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 78 / 13.06.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind prelungirea a sase contracte de concesiune

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Viză CFPP

Necesită viză CFPP

Raportul compartimentelor de resort

Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 78 din 13.06.2023

privind prelungirea a sase contracte de concesiune

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. prevederile art .303,305,306,308  din Codul Administrativ  ;

Ținând cont de:

 1. referatul de   aprobare   al domnului primar , Gheorghe Grigore;
 2.  cerererile celor  sase  concesionari
  c) raportul compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului 8430 /24.05.2023;

Luând act de:

 1. avizul  comisiilor  Economice  si a Comisiei de Urbanism si amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani    a urmatoarelor  contracte de    concesiune   :

Nr.
cerere
Titular si  numar de contract 
Durata  
Suprafata  
m.p.
Pret  /euro/m.p./an 
7605 din 10.05.2023
Gorgescu Maria 

       1/01.01.2021

3
20
5,00
7976 din 16.05.2023
Vintila Viorel 

      12/07.09.2001


3
20
5,00
7746 din
11.05.2023
Panescu Marin 

     35/30.06.1997


3
20
5,00
7686 din
11.05.2023
Maloi  

Floica 

89/31.10.1997


3
20
5,00
7724 din
11.05.2023
Baloi  Georgeta 

72/24.07.1997


3
20
5,00
7684 din
11.05.2023
Ionita  Gheorhe 

558/15.07.1997

3
20
5,00

Art. 2  In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,   care ar necesita demolarea sau renovarea   imobilului aflat pe terenul   inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  . 

Art. 4   Prezenta hotarare   se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

 • Forma inițiatorului
  Forma inițiatorului
 • Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
  Raport Urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, registrul agricol
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 1 )
 • Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )
  Avizul comisiei de specialitate ( Comisia 2 )

Rezultate voturi