Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 81 / 19.06.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind acordarea unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 3

Viză CFPP

Viză CFPP - obținută

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 81 din 19.06.2023

privind acordarea unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. art. 102 din Legea educatiei  nationale   numarul 1/2011;

Ținând cont de:

  1. referatul de  aprobare  al  domnului  Primar al Orasului  Gaesti ;
  2. raportul   compartimentului  de specialitate  nr. 9836/16.06.2023 ;

Luând act de:

  1. avizul Comisiei pentru Invatamant  , cultura  , protectie  sociala ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba  acordarea a unor premii elevilor care au obtinut media generala 10 ( zece) pe parcursul unui ciclu de invatamant.

Art. 2 - Valoarea unui  premiu  este  de  1000 (  una mie  lei) si  se  vor  supota  din bugetul local  , Capitolul  65.02.04.01.  , ,, invatamant   secundar inferior ,,  art. 20.01.30 ,, alte  cheltuieli cu  bunuri  si servicii,, .

Art. 3 Cu  ducerea  la indeplinire  a prezentei se  obliga Primarul orasului  Gaesti ,  prin  Serviciul  Buget , Contabilitate  , informatica .

Art.4  Prezenta  hotarare  se  va comunica :

  1. Institutiei  Prefectului  - Judetul Dambovita ;
  2. Primarului Orasuluii Gaesti ;
  3. Serviciului  Buget , Contabilitate  , informatica .

Art. 5-Prezenta  hotarare  va fi  publicata  in Monitorul Local  al Orasului  Gaesti .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi