Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 82 / 06.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta , de asistenta si de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Gaesti

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 4

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 82 din 06.07.2023

privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta , de asistenta si de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Gaesti

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. Legea 98 /2016 privind  achizitiile publice   si ale  H.G. 395/2016  pentru   aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor   referitoare  la atribuirea  contractelor de  achizitie publica ;
  2. Legea 273/2006 privind  finantele  publice  locale, cu  modoficarile si  completarile  ulterioare ; 


Ținând cont de:

  1. referatul  de  aprobare  al Primarului Oraului  Gaesti ;
  2. raportul   secretarului  general  al  orasului  ;


Luând act de:

  1. avizul Comisiei Juridice  si de Administratie Publica Locala din cadrul Consiliului Local Gaesti ;


În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aproba , in conditiile  legii,   achizitionarea  de servicii  juridice  de consultanta , de asistenta si  de  reprezentare   a Orasului  Gaesti , a Institutiei  Primarului  Orasului  Gaesti   si  a Consiliului  Local  Gaesti  , cat si  a Comisiei de  Fond Funciar Gaesti  , atat in  litigiile   si raporturile  juridice  viitoare  , cat si  in litigiiile  aflate in curs de  judecata  . 


Art. 2 - Se  mandateaza domnul Primar  GHEORGHE Grigore  , sa semneze  contractul  avand ca obiect   serviii  juridice si de  consultanta  .


Art.3 -  Cu ducerea  la  indeplinire  a prezentei  hotarari se  obliga : Primarul Orasului  Gaesti, Serviciul  Buget - Contabilitate  , Informatica  si  Responsabilul cu  achizitiile publice .


Art. 4 - Prezenta  hotarare   poate fi atacata in conditiile si termenele Legii  contenciosului administrativ   nr.554/2004 , la Tribunalul Dambovita .


Art.5 .Prezenta  hotarare se  va publica in Monitorul Oficial Local  si  se va comunica : 


- Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita ;

- Primarului Orasului Gaesti ;

-Serviciul  Buget - Contabilitate  , Informatica  si  Responsabilul cu  achizitiile publice .

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi