Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 84 / 06.07.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45/2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 2

Raportul compartimentelor de resort

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 84 din 06.07.2023

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45/2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

 1. art. 136  , alin 4 din Constitutia Romaniei ;
 2. art  861 , alin 3 ; art. 866, art.874 din Codul Civil ;
 3. art. 108 , art 349- 351; art. 362  din Codul Administrativ ;
 4. art.8  din Legea  489/2006  privind   libertatea religioasa   si regimul  general al  ultelor  ;


Ținând cont de:

 1. Hotararea  Consiliului Local  Gaesti  , nr. 120/22.12.2020 privind  aprobarea  documentatiei tehnice  de  dezmembrare a unui imobil  teren situat in Gaesti , str.1 Decembrie  , nr.30
 2. referatul de  aprobare al Primarului Orasului Gaesti ;
 3. raportul secretarului general  al Orasului Gaesti ;Luând act de:

 1. acizul  comisiei de  Urbanism si amenajarea teritoriului  din  cadrul Consiliului Local Gaesti ;
 2. Cererea Protoeriei Gaesti ;În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 -  Se   modica art.1 al Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 45 /2012 , avand ca obiect atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2423 m.p. pentru construirea obiectivului de cult - Catedrala, in sensul diminuarii suprafetei  de la  2423 m.p. la  1740 m.p. , cu  numar cadastral  73312.

Art. 2 - Restul dispozitiilor  actului administrativ mai sus aratat , raman  neschimbate .

Art. 3 Prezenta  horarare se va publica in Monitorul Oficial Local  si se  va  comunica :

 1. Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita ;
 2. Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Cadstru 
 3. Primarului Orasului Gaesti ;
 4. Protoeriei Gaesti  ;INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Documente de prezentare și motivare

Rezultate voturi